Regulamin sklepu internetowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://hempnow.pl prowadzony jest przez ADG NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Ul. Ciepłownicza 19, 31-587 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000863504, REGON 387239787, NIP 6751736733. Adres e-mail: biuro@hempnow.pl
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy SprzedażyA
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • ADRES – przez adres rozumie się albo adres fizyczny: Ul. Ciepłownicza 19, 31-587 Kraków albo Adres e-mail: biuro@hempnow.pl
 • KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto może umożliwiać w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę. Sprzedawca może udostępnić inny sposób rejestracji lub logowania, w tym za pośrednictwem podmiotów trzecich. Dostępne sposoby rejestracji i logowania każdorazowo wynikają z bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 1. Zakupy w Sklepie
 • Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru
 • Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie
 • Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia
 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego
 • Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru
 • Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu
 1. Płatność

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Za pomocą: Przelewy24
 1. Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie i zależny od metody dostawy
 3. Czas dostawy w przypadku zamówień do 60 min powinien średnio trwać do 60min. Klient akceptuje jednak, iż czas ten może się wydłużyć i przekroczyć 60min
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Bezpośrednio przez HEMP NOW
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • Do paczkomatów InPost
  • Kupujący może odebrać towar osobiście w stacjonarnych punktach sprzedaży
  • W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z adresu email: biuro@hempnow.pl, lub fizycznego adresu firmy: Ul. Ciepłownicza 19, 31-587 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku otwarcia produktu lub naruszenia plomb zabezpieczających

 1. Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na ADRES wskazany w punkcie 1 regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 1. Zastrzeżenia
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 • Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności Sklepu Hemp Now

  https://hempnow.pl – (“Sklep”)

  SPIS TREŚCI:

  1. Charakter dokumentu
  2. Podstawa przetwarzania oraz zakres ochrony danych
  3. Dane administratora danych osobowych
  4. Cel przetwarzania
  5. Okres przetwarzania danych
  6. Prawa użytkownika
  7. Bezpieczeństwo danych
  8. Ciasteczka (cookies)
  9. Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych
  10. Data obowiązywania polityki prywatności
  1. Charakter dokumentu

  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego HEMP NOW ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

  1. Podstawa przetwarzania oraz zakres ochrony danych

  Przykładamy olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

  1. Dane administratora danych osobowych

  ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”) jest:

  ADG NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Ul. Ciepłownicza 19, 31-587 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000863504, REGON 387239787, NIP 6751736733

  1. Cel przetwarzania

  Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

  1. Realizacja Twoich zamówień i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie lub punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. Różnicowanie reklam ze względu na płeć). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);
  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  4. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  6. na badaniu satysfakcji klientów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

  1. Okres przetwarzania danych

  W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  1. Prawa użytkownika

  Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo żądania:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania
  3. usunięcia
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. żadania przeniesienia danych do innego administratora
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

  1. Bezpieczeństwo danych

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  1. Ciasteczka (cookies)

  Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
  3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • usunąć pliki cookies
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

  W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  2. marketingowym
  3. udostępniania funkcji Sklepu
  4. statystycznym

  Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX

  Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

  Internet Explorer / Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

  1. Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

  1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  2. podmiot realizujący dostawę towarów
  3. dostawca płatności
  4. biuro rachunkowe
  5. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wspierające naszą bieżącą działalność (np. Agencja marketingowa)
  6. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
  7. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
  1. Data obowiązywania polityki prywatności

  Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.